MAXBET เสธ.โตยันไม่ตั้งรองฯNCแทนธนา ชี้ฟีฟ่าให้อำนาจตัดสินใจ

MAXBET

ประธานคณะกรรมการกลางยืนยันไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งรองประธานคนใหม่หลัง ธนา ไชยประสิทธ์ ลาออก ชี้ฟีฟ่าตอบหนังสือให้ FAT NC ตัดสินใจ

MAXBET พลเรือเอกสุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการกลาง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FAT NC) เปิดเผยว่า ฟีฟ่าได้ตอบกลับหนังสือที่คณะกรรมการกลางส่งไปกรณี ธนา ไชยประสิทธิ์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานฯ โดยเนื้อหาระบุว่า สมาชิกที่เหลืออยู่ 4 คนยังถือว่าครบองค์ประชุม แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ

ธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการกลาง ได้ตัดสินใจลาออก ต่อจาก พินิจ สะสินิน เลขานุการซึ่งรายหลังไม่ได้มีส่วนในการลงมติของคณะกรรมการฯ โดยหนังสือจากฟีฟ่าระบุว่า สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเหลืออยู่ 4 จาก 5 คน ถือว่าองค์ประชุมยังคงมีพอสำหรับการตัดสินใจ

“เรื่องที่คุณธนาลาออกทางฟีฟ่าตอบว่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกลางว่าต้องการคนมาเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไร ซึ่งเราก็มองว่าที่มีอยู่สามารถทำงานกันได้อยู่แล้ว เราก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเสนออะไรขึ้นไป” เสธ.โต กล่าว

ขณะที่หนังสือของฟีฟ่าระบุว่า “เราได้รับจดหมายลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2015 ของท่าน โดยพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดแล้ว เรารับทราบการลาออกของรองประธานคณะกรรมการกลาง และเลขานุการ สมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยแล้ว เมื่อยังมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเหลืออยู่สี่จากห้าคน เราถือว่าองค์ประชุมยังคงมีพอสำหรับการตัดสินใจ ดังนั้นเราจึงเห็นว่าท่านไม่จำเป็นต้องเสนอบุคคลทดแทนสมาชิกที่ออกไปหากท่านไม่ประสงค์จะทำ ขอขอบคุณที่รับทราบข้อความข้างต้นและให้ความมั่นใจในการสนับสนุน ”